Nieuw BTW nummer per 1 januari 2020

In 2019 nieuw btw-nummer voor alle eenmanszaken

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer. Hiermee komt de Belastingdienst tegemoet aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens, om te komen met een alternatief voor het huidige nummer dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.

Ondernemers moeten dit nieuwe nummer vanaf 1 januari 2020 verplicht gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website en zij zullen dan ook hun eigen administratie en praktijk daarop moeten aanpassen. Ook leveranciers van administratieve software zullen moeten zorgen dat hun producten met het nieuwe nummer overweg kunnen.

Btw-nummer

Voor de heffing van de omzetbelasting moeten ondernemers een btw-identificatienummer vermelden op facturen aan andere ondernemers en op hun website. Het btw-identificatienummer is voor ondernemers die als natuurlijke persoon ondernemen (eenmanszaken) gebaseerd op hun burgerservicenummer (BSN).

BSN

Het BSN is een vertrouwelijk nummer, dat bestemd is voor de communicatie tussen burger en overheid en moet niet openbaar worden gemaakt, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuw nummer

De staatssecretaris liet hierop onderzoeken hoe het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer beëindigd kon worden. Aanvankelijk leek dat pas mogelijk bij de invoering van een nieuw ICT-systeem bij de Belastingdienst. Uit het onderzoek volgt echter een variant (de factuurvariant) die de periode tot dit nieuwe systeem kan overbruggen. Deze factuurvariant wordt op 1 januari 2020 ingevoerd.

Oude nummer

Het nieuwe btw-identificatienummer is voor extern gebruik en wordt bij contacten met de systemen van de Belastingdienst automatisch ‘vertaald’ naar het oude nummer. In de interne systemen van de Belastingdienst blijft het bestaande, op het BSN-gebaseerde nummer in gebruik. Dat kan ook omdat het hier gaat om interne verwerking door de overheid, waar het BSN voor is bedoeld.

Wachten op nummer

De Belastingdienst heeft aangegeven dat deze binnen een termijn van een jaar alle eenmanszaken van een nieuw btw-identificatienummer kan voorzien. Ondernemers hoeven hiervoor niet zelf in actie te komen. Verder heeft de Belastingdienst toegezegd de toekomstige wijzigingen goed te communiceren aan iedereen die geraakt wordt door de implementatie van het nieuwe nummer.

Voortgang wet DBA

In de eerste voortgangsbrief van 22 juni 2018 (nr. 2018-0000112981) heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de start van de uitwerking van de wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Met deze tweede voortgangsbrief informeren de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën de Kamer over de stappen die de afgelopen maanden zijn genomen en de stand van zaken. In het kort gaat het om de volgende vier maatregelen:

1. Opdrachtgeversverklaring
Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze helderheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De uitwerking van de webmodule ligt op schema en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed is.

2. Verduidelijking gezag
Zoals afgesproken in het regeerakkoord wordt verduidelijkt wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking. Conform de motie Wiersma/Van Weyenberg wordt dit versneld ingevoerd en wordt het gezagscriterium verduidelijkt per 1 januari 2019.

3. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT)
Het is de bedoeling dat het straks niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief. Hiermee wordt beoogd aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.

4. Opt-out
Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers onder voorwaarden een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Dit biedt opdrachtnemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en hun opdrachtgevers extra zekerheid. De ALT en opt-out worden momenteel verder uitgewerkt en zullen samen in wetgeving worden vormgegeven.

Vervolgtraject

Het Handboek Loonheffingen met de verduidelijking van gezag wordt uiterlijk per 1 januari 2019 gepubliceerd en de webmodule is naar verwachting eind 2019 gereed. De uitwerking van de maatregel ter bescherming van de onderkant van de zzp-markt loopt vertraging op, mede vanwege de geconstateerde spanning met het Europees recht. Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie. In dat geval zal deze per 1 januari 2021 in werking kunnen treden. Vóór de zomer van 2019 zal de staatssecretaris de Kamer nader informeren over de keuzes die het kabinet maakt ten aanzien van de maatregel voor de onderkant en over de uitkomsten van de testfase van de webmodule. Op dat moment zal de Kamer ook nader worden geïnformeerd over de afbouw van het handhavingsmoratorium en de ingebruikname van de webmodule.

Buiten de deur eten en drinken

Buiten de deur eten en drinken?

Met klanten, relaties, personeelsleden, de klantmanager van de bank of uw adviseur gaat u natuurlijk ook wel eens buiten de deur een vorkje prikken, een bakkie doen of naborrelen na een goede deal. Hoe gaat u daar fiscaal mee om?

Buiten de deur zakelijk consumeren

Voor de inkomstenbelasting (IB) en de btw gelden specifieke regels voor de aftrek van eten en drinken die genuttigd worden buiten de deur. Hoe zit de vork dan in de steel?

Eten en drinken voor uzelf. Eten en drinken dat u voor uzelf nuttigt buiten de deur, waar geen zakelijk belang tegenover staat, zijn privékosten. Deze kosten zijn niet aftrekbaar van uw winst. Ook mag u hier niet de btw in aftrek nemen.

Zakelijk belang? De kosten voor eten en drinken dat u zakelijk onderweg nuttigt in een horecagelegenheid zijn voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- (2018) bij uw winst tellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

En de btw? De btw op eten en drinken dat u nuttigt is niet aftrekbaar. Tip.  De niet-aftrekbare btw mag u wel opvoeren als kosten indien er sprake is van een zakelijk belang.

Eten en drinken van uw personeel

Kostenaftrek. De kosten van zakelijk eten en drinken met personeel zijn beperkt aftrekbaar van de winst. Denk hierbij aan een etentje met zakenrelaties. Deze kosten van eten en drinken zijn slechts voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- (2018) bij uw winst tellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

Btw-aftrek. De btw op eten en drinken dat uw personeel nuttigt in een horecagelegenheid is niet aftrekbaar. Doordat de btw op horecabestedingen sowieso niet voor aftrek in aanmerking komt, tellen deze kosten niet mee voor de aftrekbeperking (BUA) op personeelsvoorzieningen. Tip.  De niet-aftrekbare btw mag u wel opvoeren als kosten als er sprake is van een zakelijk belang.

Eten en drinken voor en met relaties

Kostenaftrek. Uitgaven voor eten en drinken die u doet in een horecagelegenheid met het oog op zakelijke belangen zijn beperkt aftrekbaar van de winst. Dus ook als u met uw zakenrelatie een hapje en drankje nuttigt buiten de deur.

Slechts voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- (2018) bij uw winst tellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

Let op 1. Het zakelijk karakter moet u wel kunnen aantonen. Dit kunt u aannemelijk maken door op de bon/factuur te zetten met wie u heeft gegeten (naam en bedrijfsnaam) en wat de reden van het etentje is geweest.

Let op 2. De kosten moeten wel in verhouding staan tot het nut dat die kosten hebben voor uw bedrijf. Buitensporige kosten zullen bij een controle meteen de argwaan bij de controleurs oproepen. U moet de zakelijkheid ervan aantonen.

Let op 3. Btw die u betaalt voor een zakelijk hapje en drankje buiten de deur is nooit aftrekbaar. Deze kosten tellen niet mee voor de aftrekbeperking (BUA) op relatiegeschenken.

Het zakelijk belang van gemaakte kosten buiten de deur (eten en drinken) moet in verhouding staan tot het nut dat u daarmee beoogt. U moet dat aantonen. Noteer op de bon (op naam van uw zaak gesteld!) met wie dat was en waarom. De btw hierop is nooit aftrekbaar! Die btw mag u weer wel als kosten aftrekken.

Interview Beuving-Administraties in Kijk Op Oost-Nederland (2010)

Klaas Beuving Administraties en Belastingen: Weet wat er leeft bij de klant

‘De jaarrekening van 2010 is de krant van gisteren. Daar heb ik als adviseur en ook de ondernemer niets aan.’ Aan het woord is Klaas Beuving van het gelijknamige administratiekantoor Klaas Beuving Administraties en Belastingen. ‘Een jaarrekening  wordt in het volgend  jaar afgewerkt en is de basis voor o.a de aangifte inkomstenbelasting  of vennootschapsbelasting.. Ook is deze van belang voor de banken.  Belangrijker is dat ik in het lopende jaar weet wat de stand van zaken is bij de klant. Dat wil niet zeggen dat ik bij iedere klant een kwartaalcontrole verzorg. Maar het kan heel zinnig zijn om op een bepaald moment een check-up doen bij een klant. Wat is de debiteuren- en crediteurenstand, het kas- en banksaldo. En de voorraadstand. Weten wat er leeft om, indien nodig, op tijd bij te sturen en te adviseren.

Klaas Beuving is vanaf ’79 werkzaam in de administratieve sector en kan dus putten uit ruim dertig jaar ervaring. In 2006 startte hij als eenpitter met zijn administratiekantoor dat met twintig klanten voorspoedig van start ging. De groei komt voornamelijk uit het bestaande klantenbestand. ‘De ideale klant bestaat niet. Maar door een goed sociaal contact met de mensen ontstaat een persoonlijke binding met de klant en dat is onontbeerlijk. Ieder mens is verschillend maar correlatie en overleg is uitermate belangrijk.’

Klaas Beuving Administraties en Belastingen richt zich voornamelijk op het midden en kleinbedrijf inclusief de kleine zelfstandigen. ‘Ik richt me niet op specifieke branches, het is heel breedschalig. Van kaasboer tot  kapster aan huis  en van beheersmaatschappij tot organisatiebureau’. Agrarische klanten heeft hij niet. ‘De agrarische boekhouding is wel een apart verhaal in verband met de mestwetgeving. Dat zou me naar verhouding veel te veel tijd vergen.’

Vinger aan de pols

‘Tijdens de crisisperiode gaat alles, in vergelijking met vijf jaar geleden,  moeizamer. Het is belangrijk, zeker in moeilijke tijden, om de vinger aan de pols te houden. Maar, kijk ik naar mijn relaties, dan zie ik niet alleen maar ellende. Sommige bedrijven stijgen flink qua omzet. Kom ik terug op het eerste: je moet weten wat er bij de klant leeft en wat er speelt.’

‘Op moment dat ik vast stel dat het bij de klant niet goed gaat, spring ik in. Indien een klant in de problemen zit hebben veel collega.s de reactie: redt je maar. Zo zit ik niet in elkaar. Het is vaak vooral een kwestie van handelen maar mensen die in de problemen zitten handelen meestal niet, die steken de kop in het zand.’

‘Een algemeen advies is dat bij problemen je allereerst moet zorgen dat je zelf niet meer betrokken bent bij de afhandeling van de zaak. Geef de strategie uit handen, daarmee creëer je rust aan het front. Een onafhankelijk adviseur kan de crediteuren informeren dat er wordt gewerkt aan een oplossing. En tevens probeert hij zoveel mogelijk crediteuren te parkeren en te polsen in hoeverre eventuele schulden kunnen worden afgekocht. Op basis van deze werkwijze heb ik met enig succes een aantal saneringen kunnen afronden.’

Lage overhead

Doordat Klaas Beuving werkt vanuit zijn kantoor aan huis zijn er geen zware overheadkosten en kan hij een relatief scherpe prijs offreren. Het aanbod van diensten is heel compleet: jaarrekeningen samenstellen, aangifte omzetbelasting, financiering  en aangifte inkomstenbelasting. Kortom, alle voorkomende werkzaamheden.Veel van zijn klanten werken met het computerprogramma Snelstart. Het programma is in losse modules te koop, werkt goed en is klantvriendelijk. Daarnaast werkt Klaas Beuving met een fiscaal programma van Reed Elsevier dat een directe verbinding heeft met de belastingdienst.

Het bureau werkt op basis van vaste tarieven. ‘Ik spreek met de klant een vast bedrag af per jaar, dat per maand wordt gefactureerd. Zo hoeft een klant niet in één keer een groot bedrag te betalen. Het is, op basis van mijn ervaring, een kwestie van een reële inschatting van de hoeveelheid werk. Na het doorspreken met de klant kom ik tot een definitieve prijsstelling. Dit werkt heel plezierig omdat de mensen exact weten waar ze aan toe zijn.’

‘In mijn vak heb je veel te maken met randverschijnselen. Klantcontacten gaan vaak verder dan alleen het verwerken van de administratie. Mensen vragen me regelmatig om actief en commercieel mee te denken: zal ik linksom of rechtsom gaan? Je bent dan tevens praatpaal en sparring partner.’

‘De kleine zelfstandige moet veel zaken zelf regelen, zoals het pensioen of de arbeidsongeschiktheidsverzekering, en komt daar niet altijd aan toe. In mijn brede netwerk zijn verschillende specialisten die een uitstekend advies over pensioenen of verzekeringen kunnen geven, daar kun je klanten vrijblijvend op wijzen.’

Continuïteit

Om de continuïteit te garanderen werkt Klaas Beuving als back-up nauw samen met betrouwbare partners. De loonadministratie is uitbesteed aan een specialist. ‘Mijn klanten  hebben bij mutaties of vragen rechtstreeks contact met hun contactpersoon voor de loonadministratie. Zo kan ik mijn tijd optimaal besteden aan andere zaken en tevens mijn klanten een uitstekende oplossing bieden die bovendien heel betaalbaar is. Het zelfde geldt voor de diensten van een notaris of een fiscalist: expertise die je niet in huis hebt kun je inhuren. Ondanks dat ik al ruim dertig jaar in deze branche zit, beleef ik iedere dag veel plezier aan mijn vak en vind ik het een uitdaging om keer op keer te zorgen dat de administratie van mijn klanten goed loopt. Mijn motto? Ontzorgen met een persoonlijke benadering.’

Creditline:
Tekst: © Anita Meuleman

Tweeluik Fotografie & Tekst
W. van Oldenburgstraat 24
7772 AM  Hardenberg

Bel voor een afspraak 06-52181933

Klaas Beuving Administraties en Belastingen
Website door Profi-Web